Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling en kwaliteit van de content op Banken.nl, is het mogelijk dat de informatie die op Banken.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Banken.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Banken.nl. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Banken.nl verkregen is.

De informatie op de site Banken.nl wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang worden aangebracht.

Privacy Statement

Hoe gaat Banken.nl om met uw privacy tijdens een bezoek aan onze website? Banken.nl verzamelt geen persoonsgegevens en stelt bijgevolg geen bezoekersprofielen op. U zult dus ook niet gevraagd worden om cookies te accepteren voor u ons platform bezoekt. We plaatsen geen cookies, van welke aard ook. Wel analyseren we uit welke richting bezoekers op ons platform komen, bijvoorbeeld rechtstreeks of via een social medium. Die inzichten helpen ons om relevant te blijven in onze nieuwsvoorziening.