Charco & Dique presenteert vierde regulatory update voor 2022

25 oktober 2022 Banken.nl 8 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Compliance specialist Charco & Dique volgt de ontwikkelingen in financiële wet- en regelgeving op de voet. Met behulp van compliance software Ruler houden de consultants alle actualiteiten bij. Vervolgens bepalen ze welke impact de wijzigingen hebben en vertalen ze de ontwikkelingen naar de dagelijkse praktijk van hun klanten.

Met welke ontwikkelingen moeten financiële instellingen de komende maanden rekening houden? In haar Regulatory Updates geeft Laura Blok, consultant bij Charco & Dique, ieder kwartaal een gestructureerd overzicht van de regulatory changes en de gevolgen voor financiële instellingen. In dit artikel licht zij zes aandachtspunten voor dit kwartaal toe.

EBA Richtsnoeren inzake de rol van AML/CFT voor compliance officers

Op 14 juni 2022 heeft EBA haar Final Report met definitieve richtsnoeren over de rol, taken en verantwoordelijkheden van AML/CFT compliance officers gepubliceerd. De richtsnoeren gaan, voor het eerst op EU-niveau, uitgebreid in op de hele opzet van AML/CFT-governance. De richtsnoeren stellen duidelijke verwachtingen over de rol, taken en verantwoordelijkheden van de AML/CFT compliance officer en het leidinggevend orgaan en hoe ze met elkaar omgaan.

Charco & Dique presenteert tweede regulatory update voor 2022

De richtsnoeren maken duidelijk: dat de AML/CFT compliance officers lang genoeg in dienst moet zijn bij dezelfde werkgever om op eigen initiatief alle noodzakelijke maatregelen kunnen treffen om de naleving en doeltreffendheid van de interne AML/CFT-maatregelen te waarborgen; welke taken en rol het lid van de raad van bestuur heeft die verantwoordelijk is voor AML/CFT; wat de rol is van AML/CFT compliance officers van de groep; wanneer een AML/CFT compliance officer van de groep in de moedermaatschappij moet worden aangesteld om te zorgen voor de vaststelling en implementatie van effectieve groepsbrede AML/CFT-beleidslijnen en -procedures; en welke informatie minimaal moet worden opgenomen in het activiteitenverslag van de AML/CFT compliance officers aan het leidinggevend orgaan.

De bepalingen in de richtsnoeren zijn bedoeld om op evenredige wijze te worden toegepast. Daarbij rekening houdend met de diversiteit van financiële ondernemingen die binnen het toepassingsgebied van de Wwft vallen. De richtsnoeren treden op 1 december 2022 in werking. 

De integratie van milieurisico’s in het prudentiële raamwerk (IFR)

Op 26 juni 2021 is de Investment Firm Regulation (IFR) in werking getreden. Vijf maanden later trad ook het Nederlandse implementatiebesluit van de Investment firm Directive (IFD) in werking. Niet alle verplichtingen werden echter meteen van kracht. Zo treedt artikel 53 IFR per 26 december 2022 pas in werking. Ook heeft de European Banking Authority (EBA) op 2 mei 2022 een discussion paper gepubliceerd over het meenemen van duurzaamheidsrisico's bij het berekenen van het minimumkapitaal. 

De verordening is van toepassing op beleggingsondernemingen die een MiFID II vergunning hebben. Daarnaast heeft de Nederlandse wetgever ervoor gekozen om deze richtlijn en verordening voor wat betreft de kapitaalvereisten ook toe te passen op beheerders van beleggingsinstellingen en/of icbe's die MiFID II diensten verlenen. De lagere regelgeving die betrekking heeft op de kapitaalvereisten is dus ook van toepassing op deze beheerders. 

Voldoet de onderneming aan een van de volgende vereisten? De waarde van de activa binnen en buiten de balanstelling is gemiddeld €100 miljoen of meer. Berekend over de periode van vier jaar die onmiddellijk voorafgaat aan het betrokken boekjaar; De onderneming heeft personen in dienst van wie de jaarlijkse variabele beloning hoger is dan €50.000 en waarvan de beloning meer dan een vierde van het totale jaarlijkse beloning vertegenwoordigt.

Dan moet de onderneming per 26 december 2022 informatie over de ecologische, sociale of governance (ESG)-gerelateerde risico's openbaar maken. Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen fysieke risico's en overgangsrisico's. In 2022 hoeft de informatie maar één keer gepubliceerd te worden, daarna ieder half jaar.

Aangepaste richtsnoeren over het verzamelen van gegevens over grootverdieners (CRR/IFD)

De EBA heeft de richtsnoeren over het verzamelen van gegevens over grootverdieners aangepast. Het doel van de gegevensverzameling over grootverdieners is het analyseren en publiceren van de jaarlijkse ontwikkelingen in het aantal personen binnen deze instellingen dat ten minste 1 miljoen euro verdient.  

De EBA-richtsnoeren richten zich op nationale toezichthouders, maar bevatten uitleg over informatie die deze toezichthouders bij banken en (categorie 1 en 2) beleggingsondernemingen moeten opvragen. De aangepaste richtsnoeren zijn op 30 juni 2022 gepubliceerd en gelden vanaf 31 december 2022 voor de in 2023 te verzamelen gegevens voor het boekjaar 2022. De gegevens moeten uiterlijk 31 augustus 2023 aan de toezichthouder zijn verzonden. De bestaande Richtsnoeren inzake het verzamelen van gegevens over grootverdieners van 16 juli 2014 (EBA/GL/2014/07) komen daarmee te vervallen.

Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen

De Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) wordt op onderdelen aangepast via de Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen. Het wetsvoorstel is van toepassing op banken, beheerders van beleggingsinstellingen en icbe's, beleggingsondernemingen, betaaldienstverleners, financiële dienstverleners, hypotheekaanbieders, PPI's en verzekeraars. De Wet zal per 1 januari 2023 in werking treden.

Belangrijke elementen uit deze wet zijn: een wettelijke verplichting voor bestuurders en medewerkers van financiële ondernemingen om o.a. aandelen die onderdeel zijn van vaste beloningen aan te houden gedurende een periode van 5 jaar; een verplichting voor financiële ondernemingen om verantwoording af te leggen over de verhouding van de beloningen tot de rol en positie van de onderneming in de samenleving; en een aanscherping van de mogelijkheid tot afwijking van het bonusplafond voor niet-CAO personeel.

Daarnaast worden enkele meer technische wijzigingen van de beloningsregels in de Wft voorgesteld. Dit betreft onder meer een grondslag om bij algemene maatregel van bestuur nadere regels te stellen aan de definities van variabele beloning en vaste beloning.

UBO register voor trusts en soortgelijke juridische entiteiten

Op 26 april 2021 is een wetsvoorstel ingediend voor een register van uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van trusts en soortgelijke juridische entiteiten. Dit laatste betreft bijvoorbeeld ook fondsen voor gemene rekening (FGR).

Het Nederlandse trustregister is bedoeld om transparanter te maken wie de uiteindelijk belanghebbenden zijn van trusts en soortgelijke juridische constructies waarvan: de trustee in Nederland gevestigd of woonachtig is, of waarvoor de trustee in Nederland een zakelijke relatie aangaat of onroerend goed verwerft.

De Wet is inmiddels definitief en op 16 december 2021 gepubliceerd. Het bij de wet horende Implementatiebesluit treedt per 1 november 2022 in werking. Vanaf dan hebben trustees drie maanden de tijd om de UBO’s van de trusts en FGRs te registreren in het trustregister. Dit moet uiterlijk op 1 februari 2023 zijn gedaan.

Voorstel ITS en RTS voor het uitvoeren van grensoverschrijdende marketing en beheersactiviteiten

Het doel van de voorgenomen nieuwe regelgeving is om het proces voor het melden van grensoverschrijdende marketing- en beheeractiviteiten met betrekking tot icbe’s en beleggingsinstellingen te vergemakkelijken. Hiervoor moet geharmoniseerde informatie vastgesteld worden die aan de bevoegde autoriteiten wordt meegedeeld (via de RTS). Ook worden er gemeenschappelijke sjablonen ontwikkeld (via ITS).

Van 17 mei tot 9 september 2022 is een consultatie gehouden voor de technische standaarden. Op basis van de consultatiereacties zal ESMA met het voorstel komen voor een RTS en ITS die door de Europese Commissie moeten worden bekrachtigd in de vorm van een gedelegeerde verordening en een uitvoeringsverordening. Deze zullen naar verwachting medio 2023 in werking treden.

In dit artikel gaf Charco & Dique u een voorproefje van enkele belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving. Wilt u er zeker van zijn dat u niets over het hoofd ziet? Vraag dan een op maat gemaakte Regulatory Update aan (beschikbaar in het Nederlands en Engels) via de website van Charco & Dique.