BNG Bank in gesprek met de corporatiesector

03 juni 2019 Banken.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De afgelopen maanden sprak BNG Bank in vijf regionale sessies met vertegenwoordigers uit de woningcorporatiesector. In totaal hebben ruim 100 bestuurders, financieel verantwoordelijken en treasurers meegedaan. De rol die BNG Bank speelt bij de financiering van de sector kwam aan bod, waarbij ook is ingegaan op actuele ontwikkelingen. BNG Bank blikte terug op de sessies.

BNG Bank leent haar geld bij beleggers op de internationale kapitaalmarkt, jaarlijks zo'n €15 miljard tot €19 miljard. Door de hoge kredietwaardigheid kan BNG Bank tegen lage tarieven inlenen en weer uitlenen. Willem Littel, senior manager capital markets, beschreef het proces dat daarbij komt kijken.  

“De kredietwaardigheid is eveneens afhankelijk van de robuustheid van het borgstelsel. De helft van alle leningen die BNG Bank heeft verstrekt, zijn namelijk leningen aan woningcorporaties onder borging van het WSW”, aldus Littel. De positie en naam die BNG Bank op de kapitaalmarkt heeft, is gedurende vele jaren opgebouwd en vraagt dus structurele aanwezigheid in de markt met voldoende volumes. Het inlenen gebeurt op de internationale kapitaalmarkt in verschillende regio's in de wereld, in verschillende valuta, bij verschillende (typen) beleggers en met verschillende looptijden. Met deze diversificatie worden de risico’s zoveel mogelijk gespreid.

BNG Bank in gesprek met de corporatiesector

Toekomstige beschikbaarheid van financiering tegen lage prijzen gegarandeerd?

Ralph Boltong, hoofd van de accountdesk, ging tijdens de sessies in op hoe BNG Bank de afgelopen decennia de corporatiesector heeft bediend. Rode draad daarbij was de structurele aanwezigheid, vooral in tijden dat andere financiers de sector links lieten liggen. Vroeger was het zo dat leningen 1-op-1 werden gematcht: vroeg een corporatie een lening met een bepaalde looptijd en kenmerken, dan werd een belegger gezocht die daaraan kon voldoen. Inmiddels wijken valuta, looptijden, kenmerken en beschikbaarheid aan de inkoop- en verkoopzijde van de bank van elkaar af.

BNG Bank speelt hiertussen de transformatiefunctie:

  • Transformatie in volume: wij lenen vaak in grote volumes in en in principe zijn alle volumes voor corporaties beschikbaar.
  • Transformatie in looptijd: de verschillende looptijden van in te lenen geld zijn beperkt, terwijl voor corporaties alle looptijden beschikbaar zijn. Verder is de gemiddelde looptijd van inlenen vaak lager dan die van uit te lenen geld door de bank.
  • Transformatie in valuta: inlenen gebeurt in verschillende valuta, uitlenen alleen in euro’s.
  • Beschikbaarheidstransformatie: ook op de momenten dat beleggers weinig bereidheid tonen om uit te lenen, bestaat kredietvraag van corporaties. Inzet van de buffers van de bank maken kredietverlening ook dan mogelijk.

De risico’s die de bank loopt bij deze transformatie en de kosten die de bank maakt om bepaalde risico’s af te dekken komen daarbij tot uiting in de prijs. Een voorbeeld is het risico dat samenhangt met het looptijdverschil. Als de bank inleent voor 10 jaar en uitleent voor 20 jaar, vindt op jaar 10 een herfinancieringsrisico plaats, waarbij de situatie op de kapitaalmarkt tegen die tijd moeilijk is te voorspellen.  

Nieuwe financieringsinitiatieven

Verschillende leden van het Aedes Treasurers-platform gingen in de verschillende sessies in op de noodzaak van nieuwe financieringsinitiatieven. De belangrijke rol van de sectorbanken werd daarbij onderschreven, maar er bestaat vanwege mogelijk concentratierisico de wens om meer geldgevers aan de sector te binden. Diversificatie van financiers wordt dan ook als belangrijkste noodzaak gezien voor nieuwe initiatieven, een eventueel lagere prijs wordt meer als afgeleide gezien. “In eerste instantie zal de sector moeten investeren en wellicht iets hogere prijs moeten accepteren om een initiatief tot een succes te maken”, aldus Jos Santos van Stadgenoot.

"De wens is om meer geldgevers aan de sector te binden."

Verschillende initiatieven uit het verleden zoals Colonnade Duhaf, een sectorspecifiek EMTN-programma, en Finco zijn in de sessie de revue gepasseerd. Uiteindelijk hebben die niet tot een succes geleid. Deze zijn een stille dood gestorven door een gebrek aan gevoel voor urgentie bij corporaties voor:

  • diversificatie van financiers
  • het onvoldoende meenemen van de achtervang en
  • onvoldoende solidariteit binnen de sector

Een meer recent initiatief is de aanpassing van de WSW-documentatie om digitale emissies mogelijk te maken. Hierdoor zouden institutionele beleggers eerder geneigd zijn leningen te verstrekken. Dit is on hold gezet omdat het WSW momenteel de prioriteit legt bij het strategisch programma om de zekerheids- en vermogenspositie van het WSW  te waarborgen - in verband met mogelijke aanspraken bij discontinuïteit van corporaties.

Leningplatforms

Daarnaast is er de opkomst van leningplatforms. Bijvoorbeeld een platform dat door APG in het leven is geroepen, waarop de afgelopen periode daadwerkelijk enkele transacties hebben plaatsgevonden. Het platform treedt feitelijk op als online broker voor (vooralsnog) alleen APG. De vraag is of een dergelijk platform ook andere beleggers aan de sector weet te binden.

"Prijs blijft veruit het belangrijkste criterium om een financier of financieringskanaal te kiezen."

In het laatste onderdeel van de sessie lag extra focus op deze leningplatforms en digitalisering in het algemeen. Daarbij is specifiek gevraagd naar de rol die BNG Bank hierbij zou kunnen spelen. Veel deelnemers zien voordelen van leningplatforms. Zo kan de transparantie die een platform biedt mogelijk leiden tot een lagere prijs. Maar nog vaker worden andere voordelen genoemd, zoals het vergroten van de efficiency en het creëren van transparantie van het proces. Maar prijs blijft veruit het belangrijkste criterium waarop een bepaalde financier of bepaald financieringskanaal wordt gekozen.

Ten aanzien van de digitalisering verwachten de deelnemers overigens niet alleen digitalisering van transacties (het geven van quotes). Belangrijker vinden zij digitalisering van het afwikkelingsproces van de transactie en de documentenstroom die daarmee gemoeid is.

Mijn BNG Bank

BNG Bank zal dit jaar het klantportaal 'Mijn BNG Bank' introduceren om dit beter te ondersteunen. Dit portaal wordt onder andere gebruikt om processen meer te digitaliseren. Onze klanten zijn nauw betrokken bij de (door)ontwikkeling van het portaal zodat hun vragen en wensen worden meegenomen. Op dit moment hebben terugdringen van papiergebruik en versnelling van de processen de hoogste prioriteit.

Dit artikel verscheen eerder in BG Magazine, het online magazine van BNG Bank.