NVB: ‘Lasten van banken niet verder verhogen’

20 september 2023 Banken.nl 3 min. leestijd

“Een financieel gezonde bankensector is hard nodig om de komende jaren fundamentele politieke en maatschappelijke ambities te helpen realiseren, zoals de energietransitie, de overgang naar duurzame landbouw, de bouw van extra woningen en het behoud van betaalbaar betalingsverkeer.”

Het is de start van het pleidooi van de Nederlandse Vereniging van Banken vlak voor de Algemeen Politieke Beschouwingen (APB) om de lasten voor banken niet verder te laten stijgen.

De belangenvereniging legt uit dat banken al een hoge belastingdruk hebben en substantieel bijdragen aan maatschappelijke kosten. Hoewel de ene na de andere bank dit jaar recordwinsten boekte, zou dit volgens de NVB geen goede grond zijn voor verdere lastenverzwaringen, omdat de financiering van “zeer noodzakelijke investeringen” van consumenten en bedrijven dan onder druk komen te staan.

“Banken dragen elk jaar twee miljard euro extra bij aan de samenleving”, legt NVB-voorzitter Medy van der Laan uit. “Zo investeren zij jaarlijks 1,5 miljard euro in het voorkomen van witwassen – en daarmee het tegengaan van zware criminaliteit hierachter – en leggen zij jaarlijks ruim een half miljard bij om het betalingsverkeer in ons land goedkoop en efficiënt te houden. De kosten van het Nederlandse betalingsverkeer voor consumenten en bedrijven zijn daardoor 30% lager dan het Europese gemiddelde.”

NVB: ‘Lasten van banken niet verder verhogen’

Daarnaast beargumenteert Van der Laan dat banken de negatieve rente eerder niet hebben doorbelast aan de gewone spaarder. “We roepen politici op geen beleid te ontwikkelen op basis van enkele kwartaalwinsten en de lastendruk van banken in het oog te houden. Goede jaren zijn hard nodig om magere jaren op te vangen.”

Gezonde banken, stabiele financiële sector

De NVB heeft berekend dat de grootbanken in de loop der jaren ruim €5 miljard aan bankenbelasting betaalden – een belasting die bovenop de algehele winstbelasting komt. Al met al zou de gemiddelde fiscale lastendruk voor banken over de afgelopen drie jaar 35% zijn (met een uitschieter tot 45%).

“Daarmee houdt het niet op”, gaat de belangenvereniging verder. “Want daarnaast droegen de grootbanken vorig jaar voor het Europese resolutiefonds 950 miljoen euro af en voor het Depositogarantiestelsel nog eens 700 miljoen.”

Daarnaast wijst de NVB naar de waarschuwing van het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) dat de risico’s voor de financiële stabiliteit in de nabije toekomst hoog zullen blijven. Het FSC wees hierbij onder andere op de lagere economische groei in ons land, risico’s in de vastgoedsector en de recente problemen bij buitenlandse banken.

Ook de Europese Centrale Bank zou risico’s zien voor de weerbaarheid van banken bij het opleggen van extra lasten aan banken. “Het Centraal Planbureau gaf aan dat een verhoging van de bankenbelasting doorwerkt in rentetarieven, een negatief effect heeft op de kredietverlening en daarmee leidt tot een lager nationaal inkomen”, aldus de NVB.

Banken moeten volgens de NVB  winst maken om te zorgen voor een stabiele financiële sector. “Soms hebben zij moeilijke jaren en in andere perioden maken zij weer een gezonde winst. Het rendement op eigen vermogen is met de huidige winstcijfers 8-12% en wordt door de ECB verstandig gevonden”, aldus de belangenvereniging.