Klimaatrisico: een financieel risico dat om scherpte vraagt

14 juli 2021 Banken.nl 5 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

In het kader van het Sustainable Finance & Climate Risk Event, dat plaatsvindt op 16 en 17 september, interviewen we sprekers en partners van het event. Wat zijn de kansen en risico’s van klimaatverandering op de financiële markt en welke invloed oefent nieuwe wetgeving uit op deze sector? In onderstaand artikel gaat PGGM in op het proces waarbij klimaatrisico centraal staat.

Aan het woord is Arjen Pasma, als Managing Director eindverantwoordelijk voor de risico- en compliance functie van PGGM. "Wij werken al sinds lange tijd vanuit een klimaatrisico-programma. Daar waren verschillende aanleidingen voor. Ten eerste wordt, volkomen terecht, verwacht dat we met elkaar verantwoording afleggen over welke impact onze beleggingskeuzes hebben op het klimaat. Ten tweede hebben onze klanten hoge ambities als het gaat om ESG, impactbeleggen en meer specifiek de CO2-impact van de beleggingsportefeuille. De targets ligt op 50% vermindering over enkele jaren."

Climate Risk

"Bovendien zie je ook dat de toekomstige generatie steeds minder geïnteresseerd is in het behalen van maximaal financieel rendement. Zij kijken bijvoorbeeld meer naar de mate waarin hun pensioen klimaatneutraal is, geen onnodige schade veroorzaakt op ESG gebied, en als het even kan een positieve impact behaalt op meerdere duurzaamheidsdoelen (Sustainable Development Goals, SDGs), vaak aangeduid met zogenaamde Sustainable Development Investments (SDI). En als gevolg daarvan stelt men vragen over waarin en op welke wijze er dan precies belegd wordt", aldus Pasma. "Ik ervaar het dan ook als een enorm voorrecht om voor zo’n groot pensioenvermogen te mogen werken. Het is immers het vermogen van veel, heel veel hardwerkende mensen van de huidige en toekomstige generatie. We zijn het met elkaar verplicht om dit enorme vermogen op zo’n manier te beleggen dat de wereld er niet op achteruit gaat."

Arjen Pasma, Managing Director Risk & Compliance bij PGGM

Beleggingsbeleid met oog voor klimaat

"Verder hebben we ook een beleggingsbeleid 2020-2025 waarin verdere ambities staan, ook specifieker rondom klimaat en de impact die onze beleggingen daarop hebben. Tot slot zijn we ook nog met een langere termijn visie bezig waar klimaat eveneens een belangrijke rol in heeft. Daarbij kijken we niet alleen naar de uitdagingen, maar vooral ook naar de kansen die beleggingen ons bieden. Op die manier zijn we met elkaar in staat om goede keuze te maken, kijkend naar impact en duurzaamheid."

"Op dit moment hebben ESG-risico’s, die uiteenlopen van het omgaan met klimaatverandering tot het bevorderen van verantwoorde arbeidsomstandigheden of het worstelen met vragen rondom privacy en gegevensbeheer, sowieso al een centrale plek in ons transactieproces. Ze zijn een integraal onderdeel van ons advies. Zo hebben onze klanten, die bijna allemaal groot van omvang zijn, vaak al een bepaald beleid en daar houden we dan rekening mee in het beleggingsplan", aldus Pasma.

Verschillende teams betrokken

"Bij dat proces zijn vervolgens weer een aantal partijen betrokken die parallel meebewegen met het adviesteam. Eén zo’n partij is het responsible investment team: de leden daarvan kijken vanuit een scherpe ESG-blik naar de kansrijke kant, maar zeker ook naar de risicokant van een belegging. Verder is er ook een risk analyse team betrokken dat een onafhankelijk advies schrijft aan de hand van een risico raamwerk. In dat raamwerk nemen ESG- en klimaatrisico’s een aparte, belangrijke plek in. Als een bepaalde belegging een hoog ESG- of klimaatrisico kent dan wordt dit als gespreksonderwerp meegenomen in de bespreking, voordat er definitieve besluiten genomen worden."

Geïntegreerde data bijzonder waardevol

"Een andere mooie ontwikkeling in onze business, is dat deze steeds meer datadriven wordt. Zo was er enkele jaren geleden nog niet zoveel data beschikbaar over het verband tussen ESG, klimaatrisico en beleggingsrendementen/risico’s. Klimaat, duurzaamheid en alles wat daarmee samenhing was toen eigenlijk meer een positief geloofsverhaal", zegt Pasma. "Die tijd ligt achter ons, want er zijn inmiddels zóveel goede dataproviders die onze sector van goede data kunnen voorzien. Je ziet bovendien dat er specifiek op het gebied van klimaat veel sprake van data-integratie is. Die gegevens worden steeds beter geïntegreerd met de financiële data. Data komt uit allerlei verschillende bronnen: van universiteiten en partijen die klimaatdata en/of juist lokale data verzamelen tot data van verzekeraars en andere professionele partijen die de beschikking over allerlei bronnen hebben. Door deze diversiteit wordt het beeld steeds meer geïntegreerd en kunnen we hierdoor betere analyses maken en daarmee betere beleggingsbeslissingen."

"Het betekent dat wij ons, vanuit PGGM, met de juiste data in de hand, nog meer kunnen focussen op de vraag hoeveel dat een specifieke belegging doorwerkt in het klimaatrisico. De gesprekken hierover zijn daardoor niet alleen beter, omdat we betere afwegingen kunnen maken, we zien klimaatrisico inmiddels ook als financieel risico. Dit risico kan namelijk direct schade aan je asset toebrengen en het heeft ook indirect effect op de lokale economie."

Grote verantwoordelijkheid

"Klimaat is een van de belangrijkste risico’s waar we de komende decennia mee te maken hebben. En eigenlijk beginnen we nog maar net te begrijpen hoe klimaatrisico doorwerkt. Niet alleen op de aarde zelf, maar ook in de grote maatschappelijke verantwoordelijkheid die we hebben om klimaatrisico een groot en belangrijk integraal onderdeel van strategische keuzes te laten zijn. Dit gaat immers over beslissingen die door personen over meerdere generaties heen genomen worden."

"Ik vind dat wij met het oog op goed risicomanagement moeten kijken naar de klimaatrisico’s in onze portefeuilles. Maar ook dat wij als pensioenbelegger goed gepositioneerd zijn om als lange termijn investeerder te kunnen bijdragen aan de kansen die klimaatontwikkelingen ook kunnen bieden. Door te beleggen in bedrijven die werken aan de oplossingen van klimaat- en andere ESG gerelateerde problemen kunnen we met onze pensioenbeleggingen bijdragen aan een meer leefbare wereld. En dat is prima te combineren met het behalen van een goed financieel rendement dat we natuurlijk ook nodig hebben voor een goed pensioen voor onze deelnemers", besluit Pasma.

Een artikel van Arjen Pasma, Managing Director Risk & Compliance bij PGGM.