Financiële sector zet zich in voor wettelijke verplichting voor duurzame windparken

20 december 2022 Banken.nl 3 min. leestijd

Stichting de Noordzee, Natuur & Milieu én negen financiële instellingen hebben het kabinet middels een open brief opgeroepen om natuurversterkend en – beschermend bouwen via tenders de minimale standaard te maken voor alle toekomstige windparken op de Noordzee. De negen financiële instellingen die de brief hebben ondertekend zijn ABN AMRO, ABP, ASN Bank, a.s.r., Rabobank, ING, MN, PME Pensioenfonds, PMT en Van Lanschot Kempen.

Volgens de ondertekenaars garandeert dit dat de volledige offshore windsector kennis en kunde ontwikkelt die nodig is voor een gezonde Noordzeenatuur. In de brief stellen de partijen tevens dat er op deze manier een gelijk speelveld ontstaat voor alle financiers, investeerders en ontwikkelaars die windparken op zee willen realiseren.

Het kabinet is onder leiding van minister Rob Jetten voornemens om meer windparken op zee te bouwen. De ondertekenaars erkennen de noodzaak voor het opschalen van duurzame energie in Nederland, maar stellen dat het tegelijkertijd cruciaal is dat de natuur in en boven de Noordzee zo goed mogelijk wordt beschermd. Om dat te realiseren hebben naast de industrie en de overheid, ook de financiers van de windparken een belangrijke rol te vervullen.

Financiële sector zet zich in voor wettelijke verplichting voor duurzame windparken

Noordzeeakkoord

De Nederlandse overheid stelt sinds het Noordzeeakkoord binnen windtenders (vergunningsaanvragen) al steeds hogere natuureisen. Daarbij vindt momenteel standaard een bovenwettelijke toepassing plaats van de (op dat moment) best beschikbare technieken, waarbij méér aandacht aan natuur- en milieu impact moet worden besteed dan wettelijk verplicht.

Voorbeelden daarvan zijn stillere heimethoden om zeezoogdieren te beschermen of de aanleg van oesterriffen in de windparken. Deze relatief geringe extra investering in een windpark levert een grote bijdrage aan het ecosysteem. De ondertekenaars benadrukken dat het echter nog niet vaststaat dat álle toekomstige windparken aan dit soort natuureisen moeten voldoen. Kortom, natuurversterkend en -beschermend bouwen is niet verankerd in wetgeving.

De ondertekenaars waarschuwen dan ook dat het risico aanwezig blijft dat windparken in de toekomst worden gebouwd op basis van een zo hoog mogelijke financiële opbrengst – ten koste van de natuur.

“De gevolgen hiervan voor de energietransitie kunnen groot zijn. Wanneer de beleidsdoelen voor natuurherstel in de Noordzee niet gehaald worden, kan de uitrol van wind op zee door gerechtelijke procedures op basis van bestaande natuurwetgeving worden vertraagd of zelfs stopgezet, waardoor investeringen in windparken ook risico lopen.”

Oproep

De ondertekenaars van de bief leggen uit dat een groot deel van de Nederlandse windindustrie zich al publiekelijk gecommitteerd heeft om tegen 2030 een natuurinclusieve sector te zijn: waarbij ecologische kennis en innovatie verder natuurverlies moeten voorkomen en voor versterking van het zeeleven in en boven de Noordzee moet zorgen.

Hoewel de partijen deze vrijwillige commitment toejuichen, stellen ze dat het voor de natuur noodzakelijk is dat iedereen binnen de windsector een gelijke bijdrage levert.

Daarom roepen ABN AMRO, ABP, ASN Bank, a.s.r., Rabobank, ING, MN, PME Pensioenfonds, PMT en Van Lanschot Kempen, samen met Stichting de Noordzee en Natuur & Milieu het kabinet op om natuurversterkend en -beschermend bouwen via tenders de minimale standaard te maken voor álle toekomstige windparken op de Noordzee.