Het Limburgs Energie Fonds? Dat is de aanjager van duurzaamheid in de provincie Limburg

19 augustus 2021 Banken.nl 8 min. leestijd

Tijdens het Sustainable Finance & Climate Risk Event spreken Jurre Anema (Grant Thornton) en Daan van Kassel (Polestar Capital) meer over het Limburgs Energie Fonds, een duurzaam fonds dat daadwerkelijk impact maakt.

Maatschappelijke impact

"Er is een toenemende behoefte aan kapitaal voor innovatieve projecten en ondernemingen die gerichte maatschappelijke impact maken. Op die manier dragen ze actief bij aan de oplossingen voor morgen in een duurzame economie. In het huidige financieringslandschap is het voor dit soort projecten en ondernemers echter niet gemakkelijk om via banken of reguliere kapitaalverstrekkers financiering te krijgen."

Aan het woord is Jurre Anema, Impact consultant bij Sinzer/Grant Thornton. Als consultant en analist richt Anema zich op ESG en impact in strategie en beleid. Daarin speelt het slim gebruik en ontsluiting van data gericht op impactmaximalisatie een grote rol, onder andere in het speelveld van life sciences en industrial biotech tot circulaire economie.

JurreAnema, Social Impact Consultant, Sinzer

"Impactfondsen bieden hiervoor een oplossing, door kapitaal te verstrekken aan projecten en ondernemers die door andere investeerders (nog) als niet of moeilijk financierbaar worden beschouwd. Het Limburgs Energie Fonds (afgekort LEF) is zo’n impactfonds, dat financiering verstrekt aan projecten die zich richten op het gebied van energiebesparing, circulaire economie of duurzame energieopwekking voor de provincie Limburg."

Tijdens het Sustainable Finance & Climate Risk Event vertelt Anema, samen met Daan van Kassel van Polestar Capital (de beheerder van het LEF), meer over de impact van het Limburgs Energie Fonds. Dit tijdens één van de break-outs met de titel Impactvolle Producten. Deze sessie gaat over duurzame fondsen die daadwerkelijk impact maken.

"Het Limburgs Energie Fonds is een gefocust impactfonds, mét een duidelijke doelstelling, namelijk positieve maatschappelijke impact realiseren voor de provincie Limburg. Die impact intentie maakt de strategie substantieel anders dan bij een pensioenfonds of een bank. Uiteraard is ook bij een fonds als het LEF financieel rendement van belang, maar het fonds is in basis opgezet om ecologisch en sociaal rendement te behalen", aldus Anema.

Verschillende typen producten

"Wanneer je kijkt naar de SFDR-wetgeving (Sustainable Finance Disclosure Regulation) en de EU Taxonomie dan zijn dit de zogenaamde artikel 9 fondsen", aldus Anema. "Dat zit zo: er wordt onderscheid gemaakt tussen drie typen producten. Een grijs product (artikel 6), wat staat voor een regulier product dat alleen gericht is op financieel rendement."

"Een lichtgroen product (artikel 8) heeft duurzame kenmerken, zoals bijvoorbeeld goede ESG-scores. Denk aan een fonds dat alleen investeert in bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, bijvoorbeeld door actief bezig te zijn met CO2-reductie en vooroplopen in good governance. En een donkergroen product (artikel 9) tot slot, heeft de intentie om maatschappelijke impact te maken, naast financieel rendement. In die categorie valt het Limburgs Energie Fonds."

Posities op het investeringsspectrum

"Interessant is te kijken naar het investeringsspectrum. Er is behoefte aan meer kapitaal gericht op duurzaamheid en impact, maar verschillende spelers in de financiële sector hebben daarin verschillende rollen. Zo kan een pensioenfonds door schaalgrootte een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld door actief aan engagement te doen met bedrijven en fondsen in hun portefeuille om hen te motiveren te verduurzamen en meer impactgericht te worden. Maar men is doorgaans niet in staat om alles te financieren, bezien vanuit risico- en rendementsperspectief."

Daan van Kassel: "Het LEF richt zich juist specifiek op het financieren van duurzame projecten die kansrijk zijn, maar die door andere financiers (nog) niet of niet volledig worden gefinancierd, bijvoorbeeld omdat er een innovatief bedrijfsmodel of een innovatieve technologie wordt toegepast. Deze projecten zijn moeilijker financierbaar omdat het rendement vaak onzeker is en er een actievere begeleidingsrol of een op maat ontworpen financieringsoplossing nodig is."

"Het LEF heeft inmiddels voldoende ervaring om met dergelijke financieringen financieel rendement te kunnen realiseren, en heeft met de provincie Limburg en de Europese Investeringsbank (EIB), investeerders achter zich die met name ook in het maatschappelijke rendement geïnteresseerd zijn."

"Door eerder te acteren dan andere financiers en door klanten actief te helpen bij het in kaart brengen en mitigeren van financieringsrisico’s, helpt LEF haar klanten met het aantrekken van andere investeringen en subsidies. Bij de innovatieve ondernemingen die wij financieren zien we daarnaast dat er veel interesse van andere partijen is om opschaling te financieren zodra een technologie en bedrijfsmodel zich eenmaal bewezen hebben, bijvoorbeeld doordat een onderneming winstgevend is geworden."

"Een financiering past in die fase beter bij het reguliere kredietproces van banken of bij de groeiprojecties die een private equity partij wil zien. Hierdoor vervult LEF een aanjaagfunctie en draagt LEF bij aan het creëren van een financieringsecosysteem dat duurzame ondernemingen nodig hebben om van start-up tot scale-up te kunnen groeien. Helaas zijn er nog te weinig andere impact investeerders die vroeg in het groeiproces kunnen en willen acteren, waardoor veel kansrijke duurzame initiatieven nooit tot grootschalige impact kunnen komen door een gebrek aan financiering."

De inhoud van de break-out sessie

"Tijdens de break-out sessie belichten we wat de doelstelling is van het LEF, wat de rol en het belang is van dit impactfonds binnen de financiële sector en hoe dit als impactfonds past binnen de genoemde regelgeving. Wat betekent het bijvoorbeeld voor de manier waarop je jezelf positioneert als fonds met duurzame kenmerken. Hoe maak je hard dat het fonds daadwerkelijk impact maakt? Dat is een erg relevant thema, omdat er in het verleden producten als duurzaam in de markt werden gezet, terwijl de daadwerkelijke impact niet werd gerapporteerd", vervolgt Anema.

Daan van Kassel, Senior Investment Manager, Polestar Capital

"Onder de nieuwe regelgeving moeten fondsen aantonen waarom een product duurzaam is en op welke manier dat aan welk onderdeel van duurzaamheid bijdraagt. We merken in het veld dat er veel verwarring is over wat duurzaamheid en impact precies betekent. Zo zijn er partijen die in het verleden bepaalde fondsen als groen gepositioneerd hebben, en zich nu afvragen wat ze ervoor moeten doen om te zorgen dat dit product ook net zo groen blijft nu de regelgeving aangescherpt is."

Van Kassel: "Alhoewel LEF specifiek is bedoeld voor het realiseren van maatschappelijke impact, is het ook voor ons een zeer relevant thema. Het is voor een kleine speler zoals wij uitdagend om de snel ontwikkelende impact literatuur bij te houden, om onze achterban betrokken te houden, en om aan de nieuwste impact standaarden voor het meten en rapporteren van impact te blijven voldoen. Ook omdat de standaarden niet altijd verenigbaar zijn met wat stakeholders van impact fondsen zoals het LEF willen. Hier zit de komende jaren een uitdaging voor impact fondsen en hun beleggers."

Verandering als sector gezamenlijk

Anema: "De financiële sector als geheel moet meer impactgericht worden. De benodigde transitie is alleen te realiseren als alle partijen binnen het spectrum hun verantwoordelijkheid nemen. Uiteindelijk hebben we elkaar allemaal nodig. Aan de ene kant de enorme schaal van pensioenfondsen en banken waardoor duurzame investeringen groter worden."

"En aan de andere kant de impactfondsen die innovatie aanjagen. Al met al gaat het erom dat er meer vermogen beschikbaar komt voor bedrijven die echt impact maken, en zal de markt in dat licht zaken als risico en rendement, en korte en lange investeringshorizon op andere wijze moeten gaan wegen."

Bijeenkomst een succes als

Anema: "Voor mij is de break-out sessie en het vervolg daarop een succes als men meer doordrongen raakt van het nut en de noodzaak om meer kapitaal juist naar dit soort producten te richten. Als we met elkaar de energietransitie en de circulaire transitie serieus willen realiseren, dan moeten we dit met zijn allen doen. We zien overigens ook wel dat de reguliere private equity-hoek steeds meer bezig is met de impact die men maakt of wil maken."

"Door die focus wordt impact investeren meer ‘mainstream’ en daarmee interessanter en een logischere keuze. In theorie wil natuurlijk iederéén wel graag de oplossing voor de grote vraagstukken van morgen financieren. Dat oogt immers niet alleen mooi naar de markt, maar het levert ook interessante innovaties en rendement op. Aan de andere kant gaat dit gepaard met een ander risicoprofiel en strategie en een écht lange investeringshorizon. Maar daar staan we op 16 & 17 september uitgebreid bij stil."