Deloitte: ‘80% werkgevers heeft medewerkers met schulden in dienst’

30 juni 2022 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel

Steeds meer werkenden hebben geregistreerde schulden; maar liefst vier op de vijf werkgevers (80%) heeft te maken met medewerkers die financiële problemen hebben. Hoewel de bereidheid van werkgevers om te helpen groot is, wordt er vaak pas in een te laat stadium aan de bel getrokken. Dit blijkt uit onderzoek van Deloitte, in samenwerking met SchuldenlabNL en VNO-NCW, naar de rol van werkgevers bij de financiële gezondheid van medewerkers.

Het onderzoek toont aan dat de schuldenproblematiek op de Nederlandse werkvloer omvangrijk is en in vrijwel alle sectoren speelt. De huidige hoge inflatie bemoeilijkt het terugdringen van de schulden en zal de problemen vermoedelijk alleen maar vergroten. Een groot probleem, óók voor werkgevers. Geldzorgen van werknemers leiden immers tot een verminderde arbeidsproductiviteit en een hoger verzuim – en dat in een toch al krappe arbeidsmarkt.  

Doel van het onderzoek van Deloitte (en samenwerkingspartners) is het bieden van handvatten aan werkgevers om financiële problemen onder personeel terug te dringen. Er is een enquête verspreid onder leden van VNO-NVM, waarvan 78% beleidsbepalers zijn. In de enquête wordt onder meer gevraagd naar de rol van de werkgever als het gaat om medewerkers met schulden, de huidige aanpak die bedrijven hanteren en de kansen die er zijn voor werkgevers op dit vlak.

Inkomstenbron huishoudens met geregistreerde problematische schulden

Welwillendheid groot

Uit het rapport komt naar voren dat 85% van de werkgevers de negatieve impact van schulden binnen hun organisaties erkent, zowel op de mensen die het treft als op de bedrijven zelf. Medewerkers met schulden hebben vaker een slechtere mentale en fysieke gezondheid, spanningen in relaties en zijn minder sociaal actief. Werkgevers ‘hebben last’ van een lagere arbeidsproductiviteit, hoger ziekteverzuim en minder betrokkenheid.

De wil onder werkgevers om hun medewerkers te helpen blijkt met 79% groot; meer dan de helft van hen (58%) ziet dit zelfs als hun verantwoordelijkheid. Dit vertaalt zich in een breed scala aan initiatieven op het gebied van preventie, signalering, ondersteuning en nazorg. Van de ondervraagde werkgevers onderneemt 48% initiatieven in de volledige keten van preventie tot en met nazorg: van het vergoeden van studiekosten en het bespreekbaar maken van schuldenproblematiek tot verwijzing naar externe hulpverlening.  

De impact van schulden op het individu is groot…

De helft van de werkgevers is van mening dat ze voldoende doet, al staat 90% open om hun werknemers (nog) meer ondersteuning te bieden. Werkgevers geven daarbij echter wel aan met beren op de weg te kampen. Zo stelt 47% van het problemen te ondervinden vanuit privacy en/of AVG-wetgeving. Voor kleinere organisaties in het bijzonder worden de kosten voor de werkgever genoemd als grootste knelpunt.

Handvatten

Volgens de onderzoekers benadrukken de onderzoeksresultaten de urgentie om schuldenproblematiek in Nederland aan te pakken én de werkgevers hierin een belangrijke rol te laten (willen) spelen. Het is echter een probleem dat werkgevers vaak pas in een (te) laat stadium op de hoogte worden gebracht van de problemen van hun medewerkers (in de meeste gevallen (62%) is dat als er loonbeslag wordt gelegd).

Balans tussen economische resultaten, sociale belangen, milieu en transparantie

Deloitte, SchuldenlabNL en VNO-NCW bieden middels het onderzoek handvatten voor oplossingen voor werkgevers. Onder andere het definiëren en integreren van financiële gezondheid in de organisatie, het verlagen van drempels, samenwerken met externe schuldhulpverleners en het delen van best practices moeten helpen om het tij te keren.

Futureproof

“Veel vraagstukken in de samenleving, zoals armoede, eenzaamheid en gezondheid, hangen samen met financiële gezondheid”, legt Menno ter Wal (director bij Deloitte) uit.  “Deloitte wil graag een positieve impact maken op de maatschappij en heeft daarom dit thema omarmd. We geloven dat we verschil kunnen maken door onze kennis, onderzoekexpertise en netwerk te delen voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.”

Ter Wal benadrukt tevens dat organisaties die oog hebben voor ESG-factoren futureproof zijn. “We bevinden ons nu nog in de fase waarin vooral de voorlopers werken aan het inbedden ESG-doelstellingen in hun strategie, maar we willen dat aantal snel verhogen en een beweging in gang zetten. Daar worden niet alleen werkgevers, maar ook de maatschappij als geheel, beter van.”